SSO.2023-133

Onderwijs in groep 1/2

Ons uitgangspunt voor het kleuteronderwijs is dat kleuters moeten spelen, want spelen is leren. Ze leren in hun spel belangrijke zaken als overleggen, samenwerken, delen, omgaan met eigen en andermans emoties. Spelend ontwikkelt een kind zich in zijn eigen tempo. Wij volgen die ontwikkeling op de voet en bieden elk kind daarnaast ook bewust nieuwe taal- en rekenspelletjes aan.

Met onze thematische methode ‘Kleuterplein’ dagen we kinderen uit om telkens een volgende stap te zetten op verschillende leergebieden. Zo ontwikkelen ze al op jonge leeftijd een waardevolle brede basis voor rekenen, taal, sociale vaardigheden en motoriek. Met het programma LOGO 3000 vergroten we de woordenschat van de jonge kinderen

Bewegen, spelen en leren

Kinderen spelen en leren in de kring, aan tafels en in de speelhoeken. Het speelse bewegingsonderwijs voor de kleuters gebeurt zowel buiten op de zeer ruime speelplaats en sportveld als binnen in het speellokaal.

Groep 1

In groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. De leerkracht en leerlingen beginnen de schooldag meestal in de kring. Daarna werken en spelen de leerlingen aan tafels, in de hoeken of in het speellokaal. Ook in groep 1 gaat een kleuter al actief werken aan zijn woordenschat, beginnend lezen, schrijven en rekenen.

Groep 2

De grotere kleuters doen actief mee aan werkvormen die voorbereiden op het leren lezen, schrijven, rekenen/wiskunde en taal in groep 3. De meeste vakken komen in samenhang aan de orde aan de hand van een bepaald thema, zoals bijvoorbeeld ‘wonen’ en ‘de lente’. De groepsleerkrachten gebruiken bij de samenstelling van de programma's suggesties uit de methode ‘Kleuterplein’. Ook aan de creatieve en muzikale vorming wordt aandacht besteed. Deze is geïntegreerd in het totale programma.

Aanmelden